AvainVerkoston kehittäminen

AvainVerkoston kehittäminen ja toiminta käynnistyi vuonna 2007. Tarve eri toimijoiden väliselle yhteistyölle oli suuri, ja tarve jatkuu edelleen. AvainVerkoston toiminnan kehittäminen ja organisointi soveltui hyvin yhdistyksen tehtäväalueeksi valtakunnallisen projektitoiminnan rinnalle. 

AvainVerkosto tarjoaa yhteistyö- ja verkostoitumisfoorumin ikäkuntoutuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta kiinnostuneille järjestöille, KEY:n jäsenjärjestöille sekä myös muille ikäkuntoutuksen alueella työskenteleville ammattilaisille ja asiantuntijoille. 

Asiantuntijaverkoston yhtenä tärkeänä tavoitteena on toimia vaikuttajana ja puolestapuhujana, kun kehitetään ja suunnitellaan iäkkäiden asiakkaiden kuntoutusmahdollisuuksia ja etenkin ehkäisevän kuntoutuksen toteutusmuotoja. Verkostossa tuodaan esiin jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen asiantuntijuutta ja edistetään sen hyödyntämistä.  

AvainVerkoston toiminta on jäsentynyt neljäksi tehtäväalueeksi, jotka on esitetty kuviossa ja posterissa.